Archiwa tagu: warszawski samorząd

Kombinacja pod ks. Blachnickiego a rzetelność IPN

Pracowników IPN, którzy chwalą się liczbą wydanych tam publikacji, należy przyrównać do koni z klapkami na oczach. Pisałem już o bardzo zasłużonym pracowniku warszawskiej kultury, również za prezydentury Lecha Kaczyńskiego, którego funkcjonariusze SB wkręcili najpierw do nowicjatu zakonu paulinów, a potem do ATK. Teczka tego tw ma drugą część poświęconą donoszeniu na ks. Blachnickiego. O ile sam tw nie jest wart splunięcia z nazwiska, to jego druga teczka jest przykładem na to, że klienci IPN, nawet z pionu śledczego, otrzymują wyniki nierzetelnie przeprowadzonych kwerend – nikt z tego źródła nie korzystał do 2017 r. włącznie.

Wyjaśniam, że tw miał w KSMO pseudonim „W/…/”, a w Dep. IV MSW zmieniono mu pseudonim na „S/…/”. Nie będę już z tych dokumentów sporządzał odpisów, ale wspomnę, że tw w 1983 r. „przytulił” od SB za ks. Blachnickiego 32 tys. zł. O uniknięciu odpowiedzialności karnej przeczytają Państwo sobie sami. Taka kreatura przepracowała w warszawskim samorządzie 15 lat, do samej emerytury. Już samo to, że ZUS wypłaca mu emeryturę budzi oburzenie. W kolejce na umieszczenie we wniosku o przeprowadzenie kwerendy czeka brat tw- też tw.

– pismo do Dyrektora Dep. IV MSW, Warszawa 01.1983 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. poj.

Proszę o zezwolenie na stałe, co miesięczne wynagradzanie t.w. ps. „W/…/” kwotą 4000,- /cztery tysiące/. T.w. „W/…/” został przejęty na kontakt Wydz. V Dep. IV MSW z KSMO. Planowane jest wykorzystanie t.w. do operacyjnego zabezpieczenia działalności ks. Blachnickiego w RFNie, gdzie t.w. ma wyjechać w marcu br.

T.w. „W/…/” w okresie 10-letniej współpracy z Wydz. IV KSMO okazał się lojalnym, sumiennym źródłem informacji, realizującym wszystkie zlecane zadania.

W przypadku wyjazdu t.w. do RFN na planowany okres- 3 miesięczny- będzie on zmuszony uzyskać bezpłatny urlop w miejscu pracy.

                                                                               Insp. Wydz. V Dep. IV MSW

                                                                                       kpt. W. Dubielis

Wyk. 1 egz.

Druk EK/0038

[dopisek- Raport uważam za uzasadniony.

T. Grunwald]

– Plan wykorzystania t.w. ps. „S/…/”, Warszawa 14.03.1983 r., Tajne spec. znaczenia, egz. poj.

W listopadzie 1982 r. podjęto na kontakt Wydz. V Dep. IV MSW t.w. ps. “W/…/”. T.w. “W/…/” był pozyskany do współpracy przez Wydz. IV KSMO w dniu 11.06.1963 r. i wykorzystywany przez okres 13 lat do 1976 r. W okresie współpracy t.w. realizował we właściwy sposób wszystkie powierzone zadania operacyjne, za co był systematycznie wynagradzany. W 1976 r. ze względu na brak możliwości w dalszym wykorzystywaniu t.w. zaniechano współpracę, a materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KSMO. W 1982 r. t.w. „W/…/” przebywając prywatnie w RFN w pobliżu m. Carlsberg nawiązał kontakt z ks. Franciszkiem Blachnickim, który zaproponował t.w. pracę w ośrodku tzw. Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów w Carlsbergu w charakterze wykładowcy. Propozycja ta związana jest z tym, że t.w. ukończył ATK oraz pedagogikę na UW, posiada także dużą praktykę w organizowaniu pracy w grupach nieformalnych.

Przekazując informację nt. ośrodka w Carlsbergu b. t.w. „W/…/” wyraził zgodę na ponowny wyjazd do RFN i realizację zadań operacyjnych. Wobec powyższego przejęto t.w. na ponowny kontakt operacyjny pod pseudonimem „S/…/” oraz uzgodniono sposoby i zasady wykorzystania t.w.:

– t.w. ps. „S/…/” wykorzystując dawną znajomość z ks. Markiem Szumowskim z kościoła św. Anny w W-wie nawiązał kontakt z ks. Kwietniem, który prowadzi pracę oazową przy św. Annie;

– w kontaktach z ks. Kwietniem t.w. prezentuje swoje zainteresowanie oazami jako wynik propozycji przedstawionej mu przez ks. Blachnickiego w Carlsbergu;

– wykorzystując kontakty z ks. Kwietniem t.w. „S/…/” będzie pogłębiał swoją wiedzę nt. ruchu oazowego, ponadto będzie się starał uzyskiwać informacje dot. działalności oazowej, a szczególnie:

– struktura ruchu oazowego na terenie Warszawy, księża zaangażowani w działalność oazową, plany i programy oazowe, inicjatywy,

– stosunek ks. Kwietnia i innych ewentualnie poznanych działaczy oazowych do ks. Blachnickiego i jego działalności;

– rozpoznanie kontaktów między oazowiczami z W-wy a ks. Blachnickim, ewentualnie centralą ruchu oazowego w Krościenku,

– rozpoznanie stosunku kierownictwa Kościoła w Polsce do ruchu oazowego, sposoby kierowania tym ruchem, kontrola, plany,

– rozpoznania zaangażowani ruchu w wizytę papieża i inne imprezy masowe, jak piesza pielgrzymka do Częstochowy;

– w marcu 1983 r. planowany jest wyjazd t.w. „S/…/” do RFN- Carlsberg- wstępny okres 3 miesiące. Zadaniem t.w. w trakcie wyjazdu będzie:

– podjęcie pracy w ośrodku w Carlsbergu w myśl uzgodnień z ks. Blachnickim,

– operacyjne rozpoznanie działalności tego ośrodka, a zwłaszcza pod kątem obsady kadrowej, programów działalności itd.;

– według aktualnie posiadanych informacji w Carlsbergu przebywa ok. 100-osobowa grupa osób złożona z Polaków i przedstawicieli innych państw. Ks. Blachnicki planuje na bazie tej grupy zorganizować wspólnotę zakonną opartą o regułę podobną do reguły filipinów. Członkowie tej wspólnoty po przeszkoleniu prowadzić będą działalność ujętą w programie ChSWN,

– rozpoznanie kanałów łączności działaczy oazowych przebywających za granicą z krajem, kontaktów osób z Polski z ośrodkiem w Carlsbergu, kanałów przekazywania materiałów propagandowych i inne,

– rozpoznanie związków i kontaktów ks. Blachnickiego i jego współpracowników z przedstawicielami organizacji i instytucji prowadzących działalność p-ko Polsce, jak np. Radio Wolna Europa, „Kultura Paryska” itd.;

– rozpoznanie źródeł finansowania działalności ks. Blachnickiego na Zachodzie;

– rozpoznanie kontaktów kleru polskiego i biskupów z ks. Blachnickim,

– uzyskiwanie materiałów dot. antypolskiej działalności ks. Blachnickiego na Zachodzie, jak dokumentów, fotografii, nagrań itp.;

– po powrocie t.w. do kraju /po 3 miesiącach/ podjęte zostaną decyzje co do dalszego wykorzystania t.w. „S/…/” poprzez zaangażowanie do działalności oazowej w W-wie bądź ponownego wyjazdu do RFN- Carlsbergu;

– fakt zadaniowania t.w. na ośrodek w Carlsbergu skonsultować z właściwym Wydziałem Dep. I MSW w celu skonkretyzowania zadań oraz sposobu ich realizacji. Wobec krótkiego terminu pobytu t.w. na Zachodzie nie byłoby celowe przekazywanie tw. na kontakt Dep. I;

– w przypadku wyjazdu t.w. do RFN do uzgodnienia pozostaje kwestia wynagradzania t.w. za okres współpracy, ponadto zabezpieczenia mu dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego /notatka służbowa …/.

                                                                        Insp. Wydz. V Dep. IV MSW

                                                                                   kpt. W. Dubielis

– pismo do Z-cy Szefa d/s SB DUSW Warszawa-Śródmieście tow. ppłka Maja, Warszawa 2.05.1985 r., Tajne spec. znaczenia, egz. nr 2

W związku z potrzebą operacyjną zwracam się z prośbą o spowodowanie zaniechania czynności procesowych prowadzonych przez funkcjonariuszy MO DUSW W-wa Śródmieście w stosunku do ob. N/…/, zam. Warszawa, ul. Bagno /…/.

Wyk. 2 egz.

egz. nr 1 – Adresat [Naczelnik Wydziału III

egz. nr 2 – a/a Departamentu IV MSW]

T. G…

Reklamy

Paulini a warszawski samorząd

W poprzednim wpisie skierowałem wiele gorzkich słów pod adresem kierownictwa IPN. Zrobiłem to niesłusznie, nikt tam sobie nie zasłużył na lekceważące i ośmieszające słowa o przekupniach w świątyni. Słowa, na jakie zasługuje kierownictwo IPN, a zwłaszcza pionu naukowego brzmią: śmierdzące lenistwo, kunktatorstwo. Zgodnie z wyznaczonym przez nową władzę kierunkiem badań zajmują się przede wszystkim okresem do 1956 r. Jeśli badają okres późniejszy, to na pewno nie oficjeli Kościoła.

Tymczasem pracownik niszowego medium od 2 miesięcy wypożycza teczki z bazy sygnatur sporządzonej przeze siebie osobiście kilka lat temu w trakcie mrówczej pracy. Spośród 20 wypożyczonych teczek aż 15 nie było wcześniej przez nikogo czytanych, a są to teczki z tzw. listy Wildsteina. Nie liczę oczywiście wpisów na karcie kontrolnej pracowników obsługi wniosków, którzy m.in. sprawdzają klauzulę teczki. Ich wpisy są kilka dni wcześniejsze niż moje. Tych 15 nie czytał nawet Witold Bagieński, a dowcipy opowiadane przez członków nieboszczki „Rady IPN” świadczyły, że czytał wszystkie. Na tych 15 teczek aż 3 prowadzone były w Wydz. IV KMO/KSMO/SUSW. Świadczy to o niepisanej zgodzie, co do tego, że dzieje Kościoła „już przebadano”.

Jednak z tych teczek poświęcona jest kombinacji operacyjnej polegającej na wprowadzeniu tajnego współpracownika do warszawskiej siedziby zakonu paulinów. Zachowała się tylko jego teczka personalna, co nieco zubaża wymowę podłości działań jego i Służby Bezpieczeństwa. Tw wytrzymał w seminarium „tylko” pierwsze 4 lata. Następnie kontynuował studia na Akademii Teologii Katolickiej jako cywil, ale pozwoliło mu to na dalszą, wydajną współpracę. Współpracę z KSMO/SUSW zakończył po załatwieniu sobie stanowiska w warszawskiej kulturze. Czy pamiętają Państwo artykuły o asystentce Borusewicza, która dzwoniła po placówkach samorządowej kultury i zlecała odmowę wynajęcia sali na spotkanie z Cenckiewiczem? Na przykładzie tego tw można mówić (pisać) o pochodzie SB przez instytucje kultury. Ww. tw od lat 70-tych zaliczył kierowanie co najmniej czterema warszawskimi domami kultury. Na tej podstawie od biedy można go uznać za osobę publiczną. W tej chwili bohater tekstu cieszy się zasłużoną emeryturą ZUS. Świadczy to o kadrach zatrudnionych w samorządach w ogóle.

W każdej teczce personalnej mnóstwo dokumentów dotyczy spraw nagród finansowych. W tej teczce zachowało się tylko 11 pokwitowań. Natomiast według Arkusza wypłat było 100 (słownie: stu). Ich medianę ustaliłem na 500 zł, a wypłacano je co miesiąc w okresie 31.12.1965- 25.06.1976 r.

Nie będę na razie ujawniał tożsamości tw, ponieważ, jak Państwo doczytają, w teczce pojawia się interesujący wątek wciągnięcia do współpracy przez starszego brata, „starszego tw”. Imię i nazwisko brata jest tożsame z co najmniej dwoma dostojnikami Kościoła, więc zasługuje on na osobną kwerendę. Jej zakończenie przewiduję za 1 rok. Po drugie nie chcę ujawnić tożsamości tw, ponieważ nie chciałbym pozbawić Pana Krzyżaka przyjemności płynącej z samodzielnego znalezienia teczki tego tw za 4 lata i przedstawienia w gazecie badań jako własnych.

– Raport do Zastępcy Komendanta ds. Bezpieczeństwa KMO m.st. Warszawy, Warszawa 12.09.1966 r., Tajne

            Proszę o wyrażenie zgody na wypłacenie jednorazowe kandydatowi na tw. ps. „/…/” sumy 3000 zł (trzy tysiące zł).

            Powyższe motywuję tym, że k-t wywodzi się z biednej rodziny, on sam i jego siostra w tym roku ukończyli maturę i są na utrzymaniu matki, której zarobki są niewielkie.

            Kandydat wstępując na nasze polecenie do WSD w Warszawie, potrzebuje sprawić sobie niezbędne wyposażenie w postaci pościeli, bielizny pościelowej i innych rzeczy, których żyjąc w gronie rodzinnym nie posiadał na własność, a własnych środków finansowych nie posiada.

            Uzyskanie takiej sumy pozwoli mu na zaopatrzenie się w niezbędne dla niego rzeczy.

W celu zakamuflowania poczynionych sprawunków k-t opowie matce, że przeznaczył na ten cel pieniądze zarobione przez niego w czasie wakacji, kiedy był wychowawcą, a zarobionej sumy przed matką nie ujawnił, jak również to, że pomógł mu jego brat, który pracuje zarobkowo i ma takie możliwości pomocy. Tę ostatnią sprawę k-t ma uzgodnić z bratem po zapadnięciu decyzji tow. Komendanta.

Zgadzam się                                                                          ofic. oper. W IV

            13 IX 1966 r.                                                            

                                                                                              /-/ Rosłaniec J. por.

– Raport do I Zastępcy Komendanta ds. Bezpieczeństwa, Warszawa 3.10.1967 r., Tajne spec. znaczenia

            W dniu 2.10.1967 r. tow. mjr Sobol Jan, Z-ca N-ka Wydz. IV w mojej obecności przeprowadził rozmowę z tw. ps. „/…/” z obiektu WSD.

            W rozmowie tej tw. wysunął dwie propozycje. Jedną z nich było: że pozostanie w WSD i będzie jednocześnie studiował w ATK pod warunkiem, że otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1000 zł miesięcznie.

            W przeciwnym przypadku weźmie urlop dziekański i będzie studiował w ATK, jednocześnie pracując na ½ etatu w jakiejś instytucji państwowej oraz udzielać będzie korepetycji.

            Powyższe motywował tym, że w chwili obecnej znajduje się w krytycznej sytuacji finansowej, ponieważ pomoc, jaką otrzymywał z domu, obecnie nie wchodzi w rachubę, gdyż matka jego zarabia około 800 zł miesięcznie i nie jest w stanie mu pomagać.

            W związku z powyższym proszę tow. Komendanta o wyrażenie zgody na wynagrodzenie tw. ps. „/…/” sumą 1000 zł miesięcznie.

T.w. „/…/” postawił sprawę                                                              insp. W IV

Wynagrodzenia w sposób nieustępliwy,

że jeżeli nie otrzyma od nas 1000 zł ,-                                   /-/ Rosłaniec J. por.

miesięcznie, to przerwie studia w WSD.

            Dla utrzymania go w WSD

stawiam wniosek, aby dawać mu te

1000 zł ,-miesięcznie.

                        4.X.67 JSobol

– Wniosek do Zastępcy Komendanta Służby Bezpieczeństwa KMO m.st. Warszawy dot. wprowadzenia do Zakonu /…/, Warszawa 4.06.1963 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. nr 1

I Uzasadnienie wprowadzenia kandydata:

            Wydział IV KMO m.st. W-wy prowadzi rozpracowanie w ramach fragmentu Sprawy Obiektowej klasztoru OO Paulinów mieszczącego się w W-wie przy ul. Długiej 3. Wspomniana placówka liczy 11 zakonników, 10 kleryków, którzy uczęszczają do Liceum Korespondencyjnego, 5 braci zakonnych, którzy prowadzą kościół pod weź. Św. Ducha, organizują doroczne pielgrzymki piesze do Cz-y kształcą swoje kadry. W obiekcie tym nie posiadamy żadnego źródła informacji w postaci tajnych współpracowników. Jest wykorzystany jedynie kontakt ps. „/…/” do kontroli kazań.

            Jednym z podstawowych zadań placówki warszawskiej to kształcenie kadr w zakresie szkoły średniej w Liceum Korespondencyjnym w W-wie przy ul. Kowelskiej 1. Oprócz kształcenia kleryków zakresie szkoły średniej są przygotowywani do dalszych studiów w WSD w Krakowie. Placówka warszawska jest stawiana na 3 pozycji po Częstochowie i Krakowie przez Generała Zakonu OO Paulinów.

            Poza tym OO Paulini z W-wy są wykorzystywani przez Prymasa Wyszyńskiego do różnych prac. W ogóle zakon OO Paulinów cieszy się najlepszą opinią u Prymasa.

            Kandydat od 17.VIII po przyjęciu do Zakonu OO Paulinów zostanie skierowany do Nowicjatu do Leśnej pow. Biała Podlaska. Tam będzie przebywał przez jeden rok. Po odbyciu Nowicjatu zostanie przeniesiony do W-wy w celu uzyskania świadectwa dojrzałości, gdzie będzie przebywał 2-3 lata. Następnie, o ile wyrazi zgodę, zostanie przeniesiony do WSD w Krakowie.

            Po odbyciu nowicjatu i złożeniu ślubów będzie miał dostęp do różnych spraw. Przez okres 2 miesięcy (wakacje) będzie przebywał na Jasnej Górze.

II Ocena kandydata

Ob. /…/ pochodzi z biednej rodziny robotniczej. Ojca nie ma, mieszka wraz z matką i rodzeństwem młodszym. Wychował się w skromnych warunkach i atmosferze jak najbardziej religijnej. Brat kandydata- S/…/- przez kilka lat był ministrantem w swojej parafii i chciał koniecznie zostać księdzem. W tym celu [w] 1961 r. wstąpił do Zakonu OO Paulinów, lecz już w r. 1962 (po odbyciu nowicjatu) wystąpił ze względów rodzinnych- matka zachorowała, nie mogła pracować. Na niego spadł cały obowiązek utrzymania rodziny. Brat kandydata S/…/ jest tajnym współpracownikiem ps. „Robert”.

            Należy nadmienić, że t.w. „Robert” sam zasugerował wykorzystanie /…/, oznajmując, że nie będzie miał żadnych kłopotów z wstąpieniem do Zakonu OO Paulinów, bowiem on posiada (jako były współbrat) jak najlepszą opinię w Zakonie OO Paulinów oraz u innych księży zakonnych, jak i świeckich.

            T.w. „Robert” scharakteryzował brata jako człowieka poważnego (mimo młodego wieku) realnie myślącego, nie jest sfanatyzowany. Interesuje go ruch robotniczy w Polsce, czyta na bieżąco prasę, szczególnie interesuje go sytuacja międzynarodowa.

III Korzyści operacyjne

            W okresie pobytu w nowicjacie zostanie rozpracowana placówka w Leśnej tj. założenia, zamierzenia, ustawienia organizacyjne, charakterystyka poszczególnych nowicjuszy pod kątek opracowania do pozyskania w charakterze tajnych współpracowników. Pomimo że większość informacji uzyskanych z Leśnej będą operacyjnie wykorzystywane przez KPMO w Białej Podlasce [sic], niemniej jednak dokładne rozpoznanie i opracowanie poszczególnych nowicjuszy i OO będą w przyszłości niezmiernie istotne w pracy operacyjnej naszego Wydziału.

            Po przeniesieniu kandydata do Warszawy zostanie wykorzystany do rozpracowania placówki warszawskiej, kontaktów OO Paulinów, zamierzeń na przyszłość do opracowywania poszczególnych kleryków i OO pod kątem typowania do pozyskania. Okres 2-3 lat pobytu kandydata w W-wie umożliwi nam dokładne rozpracowanie klasztoru OO Paulinów w W-wie. O ile kandydat wyrazi zgodę, zostanie przeniesiony do WSD OO Paulinów w Krakowie.

IV Sposób łączności

            Spotkania z kandydatem wprowadzonym do OO Paulinów w czasie pobytu w Nowicjacie będą odbywane raz w miesiącu przez brata w/w t.w. ps. „Robert”.

Wyżej omówiony sposób łączności będzie jak najbardziej prawidłowy. Zostaną wyeliminowane wszelkie możliwości dekonspiracji kandydata. W tym celu przeszkoli się t.w. ps. „Robert” z obsługiwaniem [sic] się minifonem. Rozmowy ze spotkań będą nagrywane. Odwiedzenie kandydata raz w miesiącu przez brata nie będzie budzić u przełożonych żadnych podejrzeń, bowiem taka praktyka tam jest stosowana.

            Po przybyciu do W-wy spotkania będzie odbywał prac. Wydz. IV-go.

V Plan wprowadzenia

T.w. ps. „Robert” uda się z bratem /…/ do O Tadeusza- przeora OO Paulinów [w] W-wie na rozmowę, w której /…/ przedstawi chęć wstąpienia do Zakonu OO Paulinów nadmieniając, że ma takie powołanie od najmłodszych lat itp. Sytuację tę chcę wykorzystać również do głębszego wprowadzenia t.w. „Robert” do OO Paulinów w W-wie.

            Po rozmowie z przeorem O Tadeuszem /…/ napisze podanie do O Generała na Jasną Górę z prośbą o przyjęcie do Zakonu OO Paulinów. Należy nadmienić, że matka w/w będzie b. zadowolona z podjętej decyzji syna.

            Dla zrealizowania wyżej przedstawionego planu proponuję wykonać następujące czynności:

– powiadomić t.w. ps. „Robert”, że pragnę porozmawiać z jego bratem /…/

w tym celu:

– t.w. „Robert” wybierze się z bratem /…/ do miasta

– rozmowa zostanie przeprowadzona na tut. Komendzie w obecności ps. „Robert”. [dopisek- nie w Komendzie, a raczej na terenie neutralnym]

            W czasie rozmowy należy dokładnie rozpoznać osobowość, pozytywne i negatywne cechy charakteru, skłonności, nawyki i stosunek do religii itp. kandydata, a następnie ewentualnie przedstawić propozycje udzielania nam pomocy (przedstawiając sposób).

            Omówić również kwestie związane z wynagrodzeniem po ewentualnym wyrażeniu zgody na współpracę.

            Konkretny plan rozmowy zostanie opracowany oddzielnie po zatwierdzeniu wniosku.

Zgadzam się                                                                          St. ofic. operac. Wydz. IV

            4.VI.63                                                                      

                                                                                              /-/ J. Makocki por.

– Notatka, Warszawa 3.01.1966 r., Tajne

W dn. 3.01.66 r. odbyłem kolejne planowane spotkanie z k-tem na tw ps. /…/. Spotkanie odbyłem w kawiarni. Na spotkaniu k-t wręczył mi napisane doniesienie, w którym opisał przebieg uroczystości w k-le św. Wojciecha w dn. 1 i 2 stycznia. W czasie mszy czytany był list biskupów polskich do Episkopatu NRF. Ponadto potwierdził wizytę Wyszyńskiego w k-le Wojciecha w dn. 6.01.66 godz. 1900. W czasie rozmowy opowiedział o przebiegu prywatki urządzanej przez niego dla kolegów i koleżanek ze szkoły na Sylwestra. Na podstawie napisanego doniesienia wykazałem jak powinien pisać, co umieszczać w doniesieniu itp.

                                                                                              ofic. oper. W IV

                                                                                              J Rosłaniec

–                                                                                             Warszawa, dnia 3-I-1966 r.

Źródło: /…/

Przyjął: Rosłaniec

                                                                                                          T a j n e

                                                                                                                      Egz. Nr 1

 

D O N I E S I E N I E

            Dnia 1 stycznia 1966 r. godz. 11 w kościele św. Wojciecha suma była cicha. Podczas mszy pod kierownictwem księdza wierni śpiewali kolędy. Po odczytaniu nauki i ewangelii kaznodzieja odczytał pierwszą część listu „Orędzie do biskupów niemieckich” z zaznaczeniem, że osąd tego listu zostawia słuchaczom.

Rysopis kaznodziei- wzrost średni /w okolicy 170 cm/, otyły, włosy siwe, w okularach.

            Godzina 13- tak samo jak na godz. 11.

Dnia 2 stycznia 1966 r.

Godz. 11- msza cicha, śpiew kolęd. Czytanie 2 części listu księży biskupów polskich. Po przeczytaniu listu powiedział: że wokół tego listu było wrzawy. Proszę samemu kierując się rozsądkiem tekst listu zestawić z tym coście usłyszeli. Jednocześnie przypominam, że w czwartek 6 stycznia St. Wyszyński wygłosi naukę posoborową w kościele św. Wojciecha o godz. 19.

                                                                                              /…/

Zadanie

Bywać na lekcjach religii w kościele św. Wojciecha oraz w tymże kościele na mszach niedzielnych.

Omówienie– w osobnej notatce

                                                                                  Of. Operac. Wydziału IV

                                                                                  /-/ por. J. ROSŁANIEC

Odbito w 2-ch egz.

Druk ICh opr. RJ

–                                                                                             Warszawa, dnia 9-IV-1966 r.

Źródło: /…/

Przyjął: Rosłaniec

m.sp. kawiarnia                                                                                T a j n e

                                                                                                                      Egz. Nr 1

D O N I E S I E N I E

            Nabożeństwo „odnowienia ślubów chrztu” w kościele Podwyższenia Krzyża św. odbyło się w Wielką Sobotę o godz. 19. Nabożeństwo prowadziło dwóch kapłanów.

Po poświęceniu ognia, uroczystym zapaleniu świec /gromnic/ i po poświęceniu wody, kapłan odprawiający odczytał Posłowie ks. prymasa.

Zaczął to głosem „Wielkim” przejmująco patetycznym tak, że wytrącił wiernych z uśpienia spowodowanego przeciąganiem się w nieskończoność nabożeństwa. Do tego momentu nabożeństwo trwało 1 godz. 15 min.

Powiedzeniem choć kilku zdań w ten sposób miało właściwości fali świeżego, odżywczego powietrza. [sic]

W komentarzu kapłan zwrócił uwagę, że obecnie święta wielkanocne wcale nie są takie same jak poprzednie. Są to święta millenijne. Następnie kapłan powiedział, że to jest źródłem wielkiego skarbu dla nas Polaków [sic], skarbu, który on chciałby spotęgować.

Po krótkim komentarzu odczytał „Posłowie ks. Prymasa”, odprawiono odnowienie ślubów, odnowienie litanii do wszystkich św. [sic], odprawiono mszę św. Nabożeństwo trwało do godz. 21.10.

Frekwencja- około 440 osób.

                                                                                  /…/

Zadanie

W dalszym ciągu starać się wejść w zaufanie znajomych księży w celu uzyskania poparcia w dostaniu się do Sem.

Omówienie

Spotkanie planowane odbyłem w kawiarni. W czasie spotkania omówiłem treść doniesienia wskazując, jak powinno być napisane. W dalszym ciągu spotkania rozmawiałem na temat nauki, spraw rodzinnych itp., podkreśliłem konieczność przestrzegania konspiracji.

Następne spotkanie z uwagi na nawał pracy umówiłem na początku maja br.

Przedsięwzięć nie planuję.

                                                                                  Of. Operac. Wydziału IV

                                                                                  /-/ por. J. ROSŁANIEC

Odbito w 2-ch egz.

Druk ICh opr. RJ

– Wyciąg z doniesienia źródła „Gołąb” z 8.07.1967 r., Tajne

/…/ jest dość żywy, rozwinięty, wygląda na cwaniaka. Kolegował się z Celińskim, Wyrostkiewiczem, co do pobożności to nie ma wielkiego zapału, widać, że to robi tylko, aby od oka. Miał być usunięty z Seminarium, ale dokładnie nie wiem, prawdopodobnie jeszcze go pozostawili.

                                                                       Za zgodność

– Wyciąg z notatki służbowej z odbytego spotkania z tw /…/ 24.03.1970 r., Warszawa 24.03.1970 r., Tajne, Egz. poj.

/…/ oświadczył mi, że definitywnie postanowił nie wracać do seminarium. Do niedawna wahał się jeszcze, lecz obecnie doszedł do wniosku, że kariera duchownego nie odpowiada jego psychice. Pragnie zostać reżyserem i dlatego po ukończeniu ATK będzie kontynuował dalsze studia.

                                                                       Za zgodność:

Odb. w 1 egz.                                                                        [parafa]

Druk SB/Opr. WK

Nr masz. 651/70

– Wyciąg z notatki służbowej ze spotkania z tw /…/ z 18.05.1970 r., Tajne

Zakomunikował mi, że w ostatnich dniach został zdjęty ze stanowiska kierownika teatru „ATEKA”.

Powodem było dość ostre nieporozumienie, jakie miał z reżyserem Mularczykiem przy wystawieniu sztuki „Niebo” w czasie akademii 1 maja. Mularczyk nie reżyserował w ogóle w/w spektaklu i mimo to starał się ingerować w sprawy techniczne dosłownie przed odsłonięciem kurtyny. T.w. uważał, że czyni to złośliwie i zwrócił Mularczykowi uwagę na niestosowność postępowania. W konsekwencji Mularczyk będący w bardzo dobrych stosunkach z dyr. Dziedziakiem spowodował poprzez dyrektora odsunięcie /…/ od kierownictwa teatru. Za /…/ ujął się cały zespół artystyczny grożąc odejściem. Dyr. Dziedziak zwołał ogólne zebranie członków teatru, wg relacji /…/ uciekał się do pogróżek pod adresem zespołu jak np. postępowanie dyscyplinarne. Z powodu stanowczej postawy uczestników zebrania nie zdołano nikogo przeforsować na miejsce „/…/”. Obecnie chwilowo działalność teatru „ATEKA” jest zawieszona.

W dniu wczorajszym „/…/” rozmawiał z dyr. Dziedziakiem około dwóch godzin i stwierdził, że miało to charakter przesłuchania, gdyż dyrektor polecił protokółowanie radcy prawnemu. Zarzucono mu różne drobne sprawy, na które dotąd nikt nie zwracał uwagi oraz pomijano jego wkład pracy od 1967 r. Wysunięto m.in. zarzut, że zbuntował zespół, zaś „/…/” twierdzi, że rozmawiał tylko o swej sprawie z dwoma osobami, zaś cały zespół liczy ponad 20 osób. „/…/” obecnie przeniósł swe zainteresowania reżyserskie do Klubu AWF „Rekals” [sic]. W ramach tego Klubu prowadzi teatr „Dziekanka” kierując zespołem osób z AWF i UW.

                                                                       Za zgodność:

                                                                                   [parafa]

– Notatka służbowa, Warszawa 14.09.1970 r., Tajne

            W dniu 14 września br. odbyłem spotkanie z t.w. ps. „/…/”. Zgodnie z otrzymanym zadaniem dostarczył mi film nakręcony przez akademicką grupę 17 na warszawskiej pielgrzymce do Częstochowy.

Przy wykonaniu powyższego zadania nie miał trudności, gdyż posiada zaufanie kierownictwa ODA św. Anny oraz osób z tzw. grupy filmowej ośrodka. Obiecał, że pojedzie wyświetlić film w lubelskim ośrodku duszpasterskim, jednak nie jest to dla niego zobowiązujące. Przy zwrocie filmu powie, że nie miał czasu.

            Wykorzystując znajomości na pielgrzymce „/…/” na moje polecenie związał się z Ośrodkiem Duszp. u św. Anny. W niedzielę 13 bm. był tam na spotkaniu pielgrzymkowej grupy 17. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie, względnie raz na miesiąc.

            „/…/” otrzymał z Ministerstwa Oświaty pomyślną dla niego wiadomość. Zapadła decyzja przywrócenia mu praw studenckich. W ciągu najbliższych 4 dni uczelnia otrzyma pismo w jego sprawie.

            Ustalono, że film zwrócę mu 16 bm., gdyż wypożyczył go na 3 dni.

Zadanie

Sporządzenie doniesienia na temat spotkania grupy 17 w ODA u św. Anny w dniu 13 bm.

Przedsięwzięcia

Przekazać film z pielgrzymki do wykorzystania Dep. IV.

                                                                                  Inspektor Wydziału IV

                                                                                  /-/ por. W. KUCHAREK

Odbito w 2-ch egz.

Druk Ich opr. KW

Nr masz. 1918

Egz. 1 – teczka pracy

Egz. 2 – teczka personalna tw.

– Wyciąg z informacji tw „Tadeusz” dot. spotkania grupy filmowej 257 pielgrzymki na Jasną Górę, Tajne

            W spotkaniu brały udział siostry Rogozińskie, od których dowiedziałem się o tym, że /…/ zam. Warszawa ul. Monte Cassino /…/ jest uważany, jak to określiła, za jawnego agenta bezpieki. Mówiła mi, że były z nim kilkakrotnie przeprowadzane rozmowy ostrzegawcze, a on w dalszym ciągu bezczelnie przychodzi na wszelkie imprezy organizowane u św. Anny czy też u Prymasa. Wytworzyła się taka sytuacja jak z panem Bogdanem. Każdy z czynnych uczestników w św. Annie unika spotkania z tymi panami.

                                                                       Za zgodność:

                                                                       [parafa]

– Wyciąg z notatki służbowej ze spotkania z tw „/…/” 31.08.1970 r., Tajne

            T.w. „/…/” ożenił się 4 sierpnia br. Mieszka obecnie w wynajętym mieszkaniu pod adresem- ul. Lucjana Rydla 22 /willa/.

Od 15 września br. ma otrzymać stanowisko kierownika Domu Kultury Zakładów im. Kasprzaka.

            Nazwisko żony t.w.- Hanna G/…/, zameldowana ul. Bagno 6, pracownik umysłowy Przeds. „Polmot” przy ul. Stalingradzkiej.

            Rozmawiałem z t.w. na temat dalszej jego współpracy z nami w kontekście nowej sytuacji życiowej, spytałem, w jakim stopniu /i czy w ogóle/ będzie możliwa współpraca. T.w. odpowiedział, że nie widzi przeszkód, musi jednak przez pewien okres legendować przed żoną wyjścia z domu w godzinach popołudniowych. Oświadczył, że ułoży sobie wszystko w domu, aby nam nadal służyć pomocą.

                                                                       Za zgodność:

Odbito w 1 egz.

Druk Ich opr. KW

Nr masz. 1029                       

– Raport do Naczelnika Wydz. IV, Warszawa 19.10.1973 r., Tajne

            Tajny współpracownik ps. „/…/” od miesiąca ubiega się o stanowisko kierownika zakładowego Domu Kultury Zakładów im. Kasprzaka w Warszawie.

Ma do tego kwalifikacje- dyplom ukończenia studiów wyższych, 4-letnie studium teatralne, praktykę w zakresie tejże działalności kulturalnej (kierował teatrem …, obecnie kieruje już drugim osiedlowym domem kultury).

            Objęcie w/w stanowiska łączy się dla tw. z dużymi korzyściami- 3600 zł, pensja miesięczna. Zależy mu na tym, gdyż ożenił się ostatnio, nie ma własnego mieszkania.

            Kandydatura tw. została zatwierdzona przez dział socjalny Zakładów oraz dwie instancje związkowe. Przeciwstawia się jedynie Komitet Zakładowy PZPR (dają ostateczną decyzję), a konkretnie II sekretarz Komitetu tow. Balcerzak.

Wspomniany sekretarz wysunął przed naczelnym dyrektorem Zakładów zarzut, że „/…/” to klerykał- ukończył ATK oraz zarzut, że w ciągu jednomiesięcznej pracy w tymże domu kultury w ub. roku zaniedbywał swoje obowiązki (jest to zarzut spreparowany).

Tło tego stanowiska- tow. Balcerzak chce ustawić na wspomnianym stanowisku swoją żonę, która aktualnie jest tam instruktorem.

            O pomoc zwróciłem się do tut. Wydz. IIIa. por. Sochocki mający w swojej gestii zakłady Kasprzaka rozmawiał z naczelnym dyrektorem, przekonał go i dyrektor nie stawia sprzeciwu, lecz zatwierdzenie tw. na kierownika domu kultury uzależnia od Komitetu.

            Następnie por. Sochocki rozmawiał z I Sekretarzem Komitetu tow. Pruchnickim, który zajął nieustępliwe stanowisko. W tej sytuacji W IIIa nie może załatwić tej sprawy.

            Nadmieniam, że por. Sochocki przeprowadził tam rozeznanie i stwierdził, że zarzuty odnośnie „/…/” są spreparowane, a chodzi jedynie o awans dla żony w/w Balcerzaka.

            Z uwagi na to, że tw. „/…/” w pełni zasługuje na udzielenie pomocy- stawiam propozycję, aby sprawę tę załatwić przez Komitet Dzielnicowy PZPR.

            Proszę tow. Naczelnika o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

                                                                                  St. insp. Wydz. IV

                                                                                  por. W. Kucharek

[dopisek- Nie załatwiono ostatecznie, gdyż by zniszczyli tw. po objęciu stanowiska.]

[dopisek- Tw. „/…/” podjął pracę od 1.03.1974 r. w osiedlowym domu kultury w Aninie, ul. Zalipie 17 na stanowisku kierownika placówki- tel. 12 12 75.]

– Charakterystyka tw ps. /…/j, Warszawa 24.12.1976 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. poj.

            Wstępny kontakt operacyjny został nawiązany z nim 8.VI.1963 r., a celem było pozyskanie do współpracy i wprowadzenie go do zakonu Paulinów w Warszawie przy rekomendacji jego brata- paulina i jednocześnie tw., gdyż miał zamiar zostać księdzem. Plany te nie zostały zrealizowane, gdyż „/…/” zrezygnował z zakonu.

            Pozyskania dokonano 14.09.1966 roku pod kątem wprowadzenia go do WSD w Warszawie. Wstąpił do seminarium, z którego jednak zrezygnował z powodu braku powołania.

            Następnie rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym ATK w Warszawie. W lutym 1972 r. otrzymał dyplom magistra teologii.

            W okresie współpracy „/…/” wykorzystywany był po zagadnieniach i środowiskach:

1 Metropolitalne WSD- sprawa obiektowa krypt. „Centrum”

2 ATK w W-wie – sprawa obiektowa krypt. „Dogmatyk”

3 Klub Inteligencji Katolickiej i duszpasterstwo akademickie

4 Parafia św. Zygmunta na Bielanach

            Ponadto dostarczał różnorodne informacje z wielu środowisk księżowskich w W-wie, wykorzystywany był do kontroli kościołów oraz jako … w pięciu pielgrzymkach pieszych z W-wy do Częstochowy.

            Do sierpnia 1976 r. wykorzystywany był przez rok do jednego zadania- kontrola parafii św. Zygmunta przy pl. Konfederacji w Warszawie, gdzie był punkt zapalny na tle budowy nowego kościoła parafialnego.

            W okresie współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa „/…/” okazał się dobrym i rzetelnym współpracownikiem. Był zdyscyplinowany, wykazywał dużo własnej inwencji, stawiane zadania realizował na miarę swych możliwości. Pewne i w zasadzie krótkie przerwy we współpracy uzasadnione są na przestrzeni lat osobistymi jego kłopotami- miał trudności mieszkaniowe, przeszkody w studiach, trudności w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.

Dla realizacji naszych zadań poświęcił dużo czasu i włożył w nie wiele wysiłku.

Przestrzegał zasad konspiracji pracy- stosował się do naszych wytycznych w pracy i nie przekraczał udzielonego mu marginesu działania.

            Od 1974 roku jego pomoc dla nas była ograniczona, gdyż ożenił się i podjął odpowiedzialną pracę. Tym niemniej jego i w tym okresie należy ocenić pozytywnie jego współpracę z SB.

            Pobierał systematycznie wynagrodzenie pieniężne. Ponadto korzystał z naszej pomocy przy usuwaniu kłopotów w sprawach osobistych.

            Obecnie jego możliwości operacyjne są znikome i zawężone w zasadzie do środowiska pracy zawodowej, które pozostaje poza zakresem zainteresowań pionu IV.

            Brak możliwości operacyjnych, obowiązki rodzinne, praca zawodowa (jest kierownikiem osiedlowego domu kultury w Aninie ul. Zalipie 17, tel. służb., po godz. 1800– 121275) oraz niedomagania zdrowotne uzasadniają wniosek o zakończenie współpracy i złożenie teczek tw. do archiwum Wydz. „C” KSMO.

                                                                       Kier. Sekcji V Wydz. IV

                                                                       kpt. W. Kucharek

 

                        Uzupełnienie do charakterystyki

1 Pozyskany na zasadzie lojalności w terminie jak wyżej

2 Pracował systematycznie. Krótkie przerwy we współpracy miały jedynie miejsce z powodu sytuacji osobistych tw, urlopów.

3 Przekazywał pisemne doniesienia oraz ustne informacje, z których sporządzano notatki.

4 Spotkania z tw odbywały się początkowo w kawiarniach, następnie w dwóch jego kolejnych mieszkaniach oraz w MK „Arka III” i „Stokrotka”, podczas pielgrzymek do Częstochowy na wolnym powietrzu.

5 Czas spotkań był bardzo zróżnicowany. Odbywały się w ciągu całej doby, w zależności od charakteru realizowanych zadań np. podczas pielgrzymek w późnych godzinach wieczornych, a nawet w godzinach nocnych.

6 Kontrolowany był przez innych tajnych współpracowników.

7 Odbyto 3 spotkania kontrolne (Z-ca Nacz. Wydz. IV mjr J. Sobol)

Uwaga

Przechować w archiwum

na okres 20 lat.

* /…/ zatrudniony jest jako dyrektor Dzielnicowego Domu Kultury OCHOTA przy ul. Reja 9 tel. 25 36 46

tow. Grabowski- kier. Sek. IV Wydz. III-1 KSMO

zainteresowany jest z uwagi na … problematykę kultury

w ewentualnym, podjęciu współpracy z byłym TW