Archiwa tagu: szczepan kośnik

Ojciec Szczepan a pielgrzymki

Pozostaję przy wątku mojego ulubionego zakonu. Sądzę, że już Państwo myślą o zapisie na pielgrzymkę, wchodzimy w decydującą fazę przygotowań. Jak to wyglądało w relacji Ojca Kośnika zobaczą Państwo poniżej, oczami funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa. Mogę przypuszczać, że treść tej teczki koresponduje z tym, co zniszczono na temat ks. Józefa Maja. W przeciwieństwie do O. Kośnika ks. Maj nie odmówił zajęcia stanowiska, chociaż całkowicie zaprzeczył jakimkolwiek spotkaniom z funkcjonariuszem. Nazwisko SB-eka, który „sfałszował” teczkę i zapisy ewidencyjne o organizującym pielgrzymki ks. Maju podawałem w tekście. Natomiast O. Kośnik nie ma już tych możliwości wydzwaniania do do „pobożnego redaktora naczelnego” i torpedowania samego faktu publikacji.

Zwracam uwagę na wątek niechęci księży do „Solidarności”. Młodszym Czytelnikom spoza uniwersum PRL wyjaśniam, że samochody kosztowały wtedy drożej od mieszkań w Warszawie, a Jaruzelski wprowadził kartki na paliwo (i w ogóle na wszystko). Można więc było sprzedać się za te kartki. Proszę także nie bagatelizować sprawy „kontroli” pielgrzymek przez SB, w literaturze szczegółowo opisano działania dezintegracyjne, których „bohaterem” był Sonik. Rozmowy ze „zwykłym” SB-ekiem stanowiły integralną część wszystkich takich działań. Według kończącego teczkę Protokołu zniszczenia Teczki pracy, znajdowało się w niej 14 informacji operacyjnych na 19 kartach. Jak Państwo doczytają, w 1989 r. przełączono tylko 2. Czy wiedzieli Państwo, że pielgrzymka szła Grójecką?

Z nowości? Przed zgonem tylko jedna osoba odważyła się opisać próbę sprzedaży ludzi („wkładki mięsnej”) za pomoc Służbie Bezpieczeństwa, a po zgonie wyszły laurki. Za 4 lata dziennikarz „Rz” odkryje, że z tą pisarką to nie jest tak różowo (fioletowo), jak pisaliśmy.

– k. 42 Notatka służbowa dot. odbytych spotkań z kandydatem na TW ps. „SzK” podczas trwania pielgrzymki 6-15.08 br., Warszawa 15.08.1984 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. poj.

            Ogółem podczas trwania pielgrzymki odbyłem z TW 3 rozmowy:

1 Dnia 8.08 na zakończenie etapu w Studziannej nawiązałem kontakt wzrokowy z kandydatem na dziedzińcu klasztoru, w tym czasie rozmawiał z kilkoma zakonnikami /kierownicy grup/ pożegnał ich i udał się w moją stronę. Udzielił informację, że pielgrzymka liczy w br. około 38 tys. uczestników, ale uważa, że stan ten jest znacznie przesadzony oparty wyłącznie na ilości wydanych znaczków pielgrzymkowych, które są nabywane również jako pamiątka. Aktualnie są jedynie sporadyczne próby manifestowania emblematów solidarności. Osobiście był mało widoczny w pielgrzymce, gdyż uczestniczy i idzie w grupie 10-tej, gdzie brakuje obsady duszpasterskiej, podobnie jak w innych grupach brak jest właściwej doświadczonej kadry. Sytuacja ta wpływa ujemnie na dyscyplinę i egzekwowanie właściwych zachowań, a młodzi kierownicy grup nie posiadają doświadczenia i autorytetu.

Podczas spotkania przekazałem kandydatowi dodatkowy półroczny talon do stacji CPN, za który był bardzo wdzięczny i uradowany.

2 Dnia 11.08 godz. 11.30 na trasie przemarszu pielgrzymki poinformował, że właściwie nie było jak do tej pory poważniejszych wypadków w pielgrzymce. Stałe uwagi odnośnie wystąpień nie związanych z regulaminem pielgrzymki przekazuje pan płk Głowacki z MSW. Jego uwagi są realizowane przez kierownictwo pielgrzymki w 80%, ale w niektórych wypadkach osobiście kandydatowi nie wypada zbyt ostro i kategorycznie egzekwować wszystkich postulatów, [bo] może być źle zrozumiany w środowisku zakonnym.

Dnia 13.08 nad źródłami przekazałem kandydatowi, aby bezwzględnie na odprawie kierowników grup podkreślił, iż pielgrzymka przy wejściu do Częstochowy nie może używać żadnych transparentów i haseł poza religijnymi. Kandydat stwierdził, że takie same zadania otrzymał od pana Głowackiego i położy na ten temat szczególny nacisk, obawia się jednak realizacji wytycznych przez księży diecezjalnych i ich wpływ na młodych przewodników grup.

Uwaga:

   Informacje uzyskiwane od kandydata były wykorzystywane do szyfrogramów informacyjnych na terenie zaint. województwa.

                                                                            insp. kpt. J. Kremer

– k. 47 Raport do Naczelnika Wydz. IV SUSW o zatwierdzenie dokonanego pozyskania, Warszawa 31.10.1984 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. poj.

            Proszę o zezwolenie na zarejestrowanie w charakterze TW:

                                                                       KOŚNIK Witolda s. /…/ zakonny, zam,                                                                            W-wa ul. Długa 3 /…/

            W/w ukończył Wyższe Seminarium Duchowne OO. Paulinów w Krakowie, imię zakonne O. Szczepan. Kośnik po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1972 r. pracował jako zakonnik na Jasnej Górze w Częstochowie, gdzie był jednym z inicjatorów zbierania podpisów pod petycją przeciw ówczesnemu generałowi O. Grzegorzowi Kotnisowi kierowanej do Prymasa St. Wyszyńskiego. W wyniku zaistniałego konfliktu O. Szczepan został [przeniesiony] w 1977 r. do Oporowa i odczuł inne szykany ze strony generała zakonu. W roku 1978 zostaje O. Szczepan skierowany na magistra nowicjatu w Leśniowie. W czerwcu 1984 r. decyzją generała zakonu O. Płatka O. Szczepan zostaje skierowany na przełożonego domu warszawskiego, która to funkcja łączy się z kierownictwem nad pieszą pielgrzymką sierpniową na Jasną Górę.

            Kandydat z racji pełnionej funkcji ma znaczne możliwości wpływu na przygotowania i przebieg pielgrzymki sierpniowej, widzi również potrzeby współdziałania z SB. W tegorocznej pielgrzymce w znacznym zakresie realizował sugestie przedstawiane przez SB.

            Kandydat był opracowywany przez Wydział IV w Częstochowie od 1978 r., przeprowadzono z nim 7 rozmów, podczas których udzielał informacji dot. problematyki zakonnej. O. Kośnik jest zakonnikiem otwartym, inteligentnym, lubianym w środowisku, z perspektywą awansu w hierarchii zakonnej.

            Osobisty kontakt z kandydatem nawiązałem bez przekazania w czerwcu br. odbywając z nim 6 rozmów przed pielgrzymką, podczas jej trwania i po zakończeniu.

            Reasumując uważam, iż kandydat spełnia warunki stawiane tajnemu współpracownikowi, udziela informacji, stawia się na spotkania, przyjmuje prezenty, zachowuje konspirację.

                                                                                  St. insp. Wydziału IV SUSW

                                                                                              kpt. J. Kremer

– k. 57

Pokwitowanie

            Niniejszym kwituję, że otrzymałem talon- upoważnienie CPN na zakup paliwa dla sam. os.- Nr upoważn:

                                                                                  K 1032076

                                                                                              Sz. W. Kośnik

                                               Warszawa, 29 stycznia 1985 r.

[dopisek- Wręczyłem TW ps. „Konik” dnia 29.01.1985 r.

                                                                                              Kremer]

– k. 67 Charakterystyka tw ps. „Konik” nr rej. 41315, Warszawa 13.01.1989 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. poj.

            Tajny współpracownik TW ps. „Konik” został pozyskany do współpracy z SB w dniu 6.11.1984 r. Wymieniony jest księdzem zakonnym OO. Paulinów, gdzie pełni funkcję przeora domu zakonnego oraz kierownikiem pieszych pielgrzymek sierpniowych z W-wy do Częstochowy.

            TW pomimo 5-cioletniego okresu współpracy nie jest w pełni związany ze Służbą Bezpieczeństwa, zakres współpracy jest ograniczony zasadniczo do organizowanych pielgrzymek pieszych, na temat wewnętrznych spraw zakonnych informuje niechętnie i bardzo ogólnikowo. Spotkania z TW odbywane są w miejscu jego zamieszkania oraz na trasie pielgrzymki. Łączność z TW jest utrzymywana telefonicznie w zależności od potrzeb SB tą drogą wywoływane są spotkania, osobiście spotkań nie inspiruje, jednak w przypadku konieczności nagłej zmiany terminu spotkania wcześniej ustalonego uprzedza telefonicznie. TW ma konflikt ideologiczny ze swoim rodzonym bratem, który jest członkiem PZPR.

            TW był wynagradzany w formie okolicznościowych upominków książkowych lub alkoholowych, które przyjmował chętnie bez uprzedzeń.

                                                                                  St. insp. Wydziału IV SUSW

                                                                                              kpt. J. Kremer

Wyk. 1 egz.

– personalna TW

– k. 69

                                                                                  Warszawa, dnia 8.10.1987 r.

Źródło: TW ps. „Konik”

Przyjął: Kremer                                                                    Tajne spec. znaczenia

Spot. m.zam. TW

I n f o r m a c j a  o p e r a c y j n a

dot. problematyki Zakonu OO. Paulinów

/ze słów TW/

W zakonie OO. Paulinów W-wa ul. Długa 3 była przewidywana zmiana przeora, jednak na dalszą trzyletnią kadencję pozostał O. Szczepan Kośnik, pomimo osobistego sprzeciwu. Głównym motywem rezygnacji były chroniczne stany chorobowe /katary/, które, jak przypuszczał przeor, wynikały z uwarunkowań klimatycznych W-wy. Ostatnio przeor poddał się badaniom specjalistycznym, które wykazały, że dolegliwości występowały na tle uczuleniowym /pierze i kurz/.

            Istotnych zmian kadrowych w br. nie odnotowano, jedynie przybył niedawno po święceniach O. Matuszczyk, który ostatnio ukończył seminarium w Krakowie, a obecnie rozpoczął studia na ATK.

            Od ubiegłego roku z-cą przeora i prokuratorem domu jest O. Kolmaga, który przybył z Leśniowa, gdzie odszedł jego poprzednik O. Arkadiusz Niedziółka na przełożonego domu.

= Tegoroczną pielgrzymkę sierpniową OO. Paulini oceniają pozytywnie jako udaną. Mówiąc o udziale w niej Seweryna Jaworskiego trzeba stwierdzić, że jest to postać kontrowersyjna, na pewno kłopotliwa również dla instytucji K-ła. Jednak w szeregu kręgach naszego społeczeństwa uchodzi jako bliski współpracownik ks. J. Popiełuszki i usunięcie go lub ograniczenie w pielgrzymce wywołałoby szereg nieprzychylnych stwierdzeń w stosunku do organizatorów pielgrzymki. Sam kierownik pielgrzymki unikał spotkania z S. Jaworskim i podczas jej trwania nie rozmawiał z nim wcale. Działalność Jaworskiego podczas pielgrzymki była obserwowana przez organizatorów pod kątem jego wypowiedzi i ewentualnego inspirowania uczestników do określonych zachowań. Wypowiedzi Jaworskiego nie zawierały w odczuciu organizatorów pielgrzymki treści mogących zakłócić jej przebieg.

= Odnośnie organizacji przyszłorocznej pielgrzymki nie przewiduje się w założeniach zmian trasy przemarszu czy też ogólnych jej założeń programowych. Stałe zmiany następują w obsadzie kierowników grup i podgrup, co wynika ze stanu wydolności fizycznej, więc kadra duszpasterska musi być systematycznie odmładzana.

Uwagi:

1 Spotkanie z TW zostało skrócone z uwagi na fakt stanu jego zdrowia /zapalenie okostnej/.

2 Podczas spotkania wręczyłem TW upominek w postaci koniaku wartości 4200 zł, który przyjął z wyraźnym zadowoleniem słowami „niech Bozia wynagrodzi za pamięć”.

Przedsięwzięcia:

            Informację przekazać tow. Cerekwickiemu do wykorzystania w prowadzonej sprawie.

                                                                                  St. inps. Wydziału IV SUSW

                                                                                              kpt. J. Kremer

Wyk. 2 egz.

Egz. 1 – t. pracy

Egz. 2 – t. Cerekwicki /W-IV/

– k. 71

                                                                                  Warszawa, dnia 21.06.1988 r.

Źródło: TW ps. „Konik”

Przyjął: Kremer                                                                    Tajne spec. znaczenia

Spot. m.zam. Tw                                                                    Egz. nr 1

I n f o r m a c j a  o p e r a c y j n a

dot. zakonu OO. Paulinów

– Trasa tegorocznej pielgrzymki sierpniowej z W-wy do Częstochowy i miejsca noclegowe na poszczególnych etapach nie ulegają zmianie, jedynie na etapie do miejscowości Wielgomłyny grupa 15-ta będzie bazowała na dawniejszych noclegach.

– Hasłem naczelnym tegorocznej pielgrzymki jest: „Maryja przoduje w pielgrzymce wiary”, na bazie tego hasła są opracowane tematy konferencji dla całości pielgrzymki na poszczególne dni. Hasło pielgrzymki jest zaczerpnięte z tematów ostatniej pielgrzymki JP II po kraju.

– O. Szczepan Kośnik przewiduje zgodnie z informacjami urzędowymi złożyć jeden dokument o zezwolenie na organizację pielgrzymki do Urzędu Dzielnicowego W-wa Śródmieście. Wg nowelizacji przepisów administracyjnych ograniczających biurokrację poszczególne organa administracyjne powinny się wzajemnie informować i nie musi za nie dokonywać takich czynności petent.

– W br. kierownik pielgrzymki zamierza stanowczo ubiegać się o przejście pielgrzymki tradycyjną trasą przez W-wę tj. ulicą Grójecką przy k-le św. Jakuba. Władze administracyjne nie posiadają żadnych logicznych argumentacji, aby zakazywać przejścia w tym miejscu całości pielgrzymki. W tym celu organizatorzy przedstawią problem arcbp. Dąbrowskiemu, a w przypadku nieuzyskania zezwolenia nie wyklucza się dokonania wykroczenia w tym aspekcie.

– Obecnie pielgrzymka w terminarzu prymasa stanowi stały punkt tak, że niezależnie od zaproszeń składanych przez przeora prymas żegna i wita pielgrzymkę.

– Drobną nowością organizacyjną jest zamiar odprawienia nabożeństwa podczas pożegnania pielgrzymki na zewnątrz głównego wejścia do k-ła od ulicy Freta, gdyż większość zgromadzonych wiernych znajduje się na zewnątrz k-ła.

– Zrezygnowano z części usług przewoźników, głównie na których wpływały zażalenia od pątników na pobieranie paskarskich opłat i pijaństwo.

– Zakłada się, iż frekwencja uczestników pielgrzymki utrzyma [się] na poziomie ubiegłorocznym lub ulegnie dalszemu zmniejszeniu, gdyż pielgrzymki diecezjalne okrzepły i są coraz lepiej reklamowane przez miejscowy kler diecezjalny. Istotny element wpływający na frekwencję stanowi aura pogodowa i stopień zaawansowania prac żniwnych.

– W br. kierownik pielgrzymki O. Szczepan Kośnik z uwagi na stan swego zdrowia nie będzie fizycznie uczestniczył w marszu pielgrzymki, a jedynie nadzorował jej przebieg z samochodu.

– Organizatorzy pielgrzymki martwią się o stan zaopatrzenia … wewnętrznego pielgrzymki /sł. porządkowa, sanitaria/ w paliwo, chętni do tych służb są, ale proszę o zaopatrzenie w paliwo.

Uwagi:

– spotkanie zostało wcześniej ustalone telefonicznie, TW częstował kawą i domowymi wypiekami. Należy stwierdzić, iż był on urażony faktem, że nie otrzymał od SB karty dodatkowego tankowania. Sytuacja ta spowodowała, że unikał on spotkań. Obiecałem mu w formie niezobowiązującej, że będę czynił starania o uzyskanie dla niego dodatkowego przydziału na okres pielgrzymki.

– Następne spotkanie zostało ustalone na pierwsze dni sierpnia przed rozpoczęciem pielgrzymki.

Przedsięwzięcia:

   Informację wykorzystać w ramach sprawy obiekt. kryp. „Wycieczka”

Zadania: dążyć do eliminacji podczas trwania pielgrzymki i w okresie przygotowawczym działań o charakterze pozareligijnym.

                                                                                  St. inps. kpt. J. Kremer

Wyk. 2 egz.

egz. 1 – t. pracy

egz. 2 – spr. ob.