PiS-SB wiecznie żywe- PLL LOT

Pisałem już o PiS-SB i traktowaniu swoich tw inaczej niż tw „tamtych”. Najlepszy przykład otrzymali Państwo niedawno z rzekomo zlikwidowanego zbioru zastrzeżonego. Mam na myśli sprawę Kujdy. Czy Kujda był tw czy nie jest mi najzupełniej obojętne, ale nie jest mi obojętne, kto jego teczkę chował do stycznia 2019 r. i czego za to żądał.

Tej teczki nikt nie chował, po ukazaniu się tzw. listy Wildsteina wszyscy mogli nazwisko jej bohatera znaleźć w sieci (pośród 191 tys. innych). Jednak dwa lata temu w sieci pojawiła się inna informacja nt. bohatera teczki, bo na stronach LOT-u poinformowano, że były tw został prezesem spółki zależnej LOT.

Dane „Prezesa” zostawię sobie i Jarosławowi Kaczyńskiemu do wiadomości. Pochodzi z Łodzi, nie wiem dlaczego, ale wolał studiować na Politechnice Warszawskiej, na tzw. MEL-u. Z dokumentów wynika, że szło mu ciężko, stale był zagrożony zawaleniem egzaminów. W akademiku, po pijaku narzekał na PRL i w związku z tym zaproszono go na rozmowę o wywrotowej działalności. Jedyny argument, jakiego użył „Prezes”, na świadectwo wypaczeń socjalizmu był brak ciepłej wody w akademiku. Na marginesie SB-ek odnotował, że wg kierowniczki DS „Mikrus” „wody nie będzie do soboty”. Interesowali się nawet ciepłą wodą w kranie, więc nie ma nieszkodliwych donosów. Teczka pracy prezesa spółki zależnej LOT nie zachowała się; o przebiegu współpracy trzeba wnioskować z dokumentów personalnych. „Prezes” nie odpowiada na pytania zadane na służbowy mail, jeszcze wiele rzeczy polski biznes musi się nauczyć.

– k. 28 Arkusz wypłat i świadczeń na rzecz ozi

Wynagrodzenie       Zwrot kosztów                               Kto i kiedy wypłacił

500 zł                  za przekazane informacje                    p.por. W. Michalik

8.11.1977 r.                                                                                8.11.1977

1500 zł                   za przekazane informacje                 p.por. W. Michalik

19.11.1977                                                                                19.11.1977

1500 zł                   za przekazane informacje                 p.por. W. Michalik

2.12.1977                                                                                  2.12.1977

1500 zł                    za przekazane informacje                p.por. W. Michalik

                                                                                                          21.12.1977

1500 zł                   za przekazane informacje                p.por. W. Michalik

                                                                                                          6.05.1978

– k. 37 Charakterystyka tw ps. Barbara, Warszawa 16.02.1978 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. poj.

Mężczyzna, lat 22, wykształcenie średnie, pochodzenie robotnicze, obywatelstwo i narodowość polska, student Politechniki Warszawskiej

Wymieniony został pozyskany do współpracy z SB w dn. 10.11.1977 r. na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej w celu ochrony środowiska młodzieżowego przed wrogą dywersją ideologiczną.

Współpraca z tw przebiega w sposób bardzo dobry. Przekazuje on szereg wartościowych informacji operacyjnych. Posiada dotarcie do figurantów działających w Studenckim Komitecie Solidarności w Warszawie. Tajny współpracownik jest chętny do współpracy, cechuje go duża aktywność i samodzielność, jeśli chodzi o wykonywanie zadań nań nałożonych. Spotkania z nim odbywane są w samochodzie osobowym oraz w miejscach publicznych o dużym natężeniu ruchu /PKiN, Dworzec Centralny/.W najbliższym czasie tw zostanie wprowadzony na lokal kontaktowy krypt. „Ludwik”. Informacje przekazuje ustnie oraz pisemnie. Czas spotkań jest bardzo różnorodny, od godz. przedpołudniowych aż do późnych godz. nocnych. Tw był kilkakrotnie wynagradzany dużymi sumami pieniężnymi. W okresie współpracy jest kontrolowany przez techniczne środki pracy /„W”/. Jego informacje o pobytach na zebraniach tzw. „Latającego Uniwersytetu” potwierdzają informacje /zdjęcia/ z Wydziału „B”. Informacje o odbytych spotkaniach SKS potwierdzają informacje przekazane przez tw „Ranek”. Jak do tej pory nie stwierdzono dekonspiracji tw przed innymi osobami oraz nie ujawniono przypadku wprowadzenia w błąd organów SB.

                                                                             Inspektor Wydziału III

                                                                             ppor. Waldemar Michalik

– k. 51 Notatka służbowa, Warszawa 7.03.1980 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. poj.

W dniu 5.03.80 nawiązałem kontakt z tw ps. „Barbara”. Z tw ostatnie spotkanie odbyło się 5.10.79, podczas którego tow. Michalik przekazał mi wym. do dalszej współpracy. Spotkanie to odbyło się w Gmachu KSMO po uprzednim wysłaniu wezwania, ponieważ tw unikał spotkań z pracownikiem SB, motywując to warunkami zdrowotnymi i kłopotami rodzinnymi. Nie zgodził się on na zlecanie mu zadań odnośnie dotarcia do KSS „KOR”, SKS czy też innych grup antysocjalistycznych. Wyraził natomiast zgodę na udzielanie informacji na temat środowiska studenckiego, do którego ma naturalne dotarcie.

W trakcie rozmowy w dniu 5.03 tw powiedział, że nie nawiązywał kontaktu telefonicznego z uwagi na dalsze pogorszenie stanu zdrowia (tarczyca i zaawansowana nerwica) i kłopoty rodzinne. Żona po ostatnim poronieniu jest ponownie w ciąży i bez reszty musi się poświęcić obowiązkom rodzinnym. Aktualnie jest on na 7 semestrze i nie zdał dwóch egzaminów, w związku z tym dużo czasu poświęca na naukę. Stwierdził on również, że zgodził się na dalszą współpracę pod warunkiem ograniczenia intensywności spotkań. Uważa, że aktualnie nie jest w posiadaniu interesujących informacji [dla] SB i nie widział potrzeby spotykania się. Ponownie nadmienił, aby nie przekazywać mu żadnych zadań, ponieważ on nie ma czasu na intensywne działania, a jeśli stwierdzi, że posiada interesujące informacje, to sam do mnie zadzwoni.

Omówienie

Z TW „Barbara” spotkałem się na ul. Polnej przy PW. W trakcie spotkania tw dał do zrozumienia, że nie chce utrzymywać dalszych kontaktów z pracownikiem SB, motywując to brakiem czasu i warunkami zdrowotnymi. Na zadawane pytania odpowiadał zdawkowo, dążąc do jak najszybszego rozstania się. Ostatnią informację operacyjną to przekazał 10.05.1978 r. i od tej pory obiecywał, że będzie utrzymywał kontakt telefoniczny, z czego się nie wywiązuje. Nie życzy sobie wysyłania mu oficjalnych wezwań motywując to dekonspiracją przed żoną.

Wniosek

Z uwagi na powyższe wnioskuję o wyeliminowanie tw ps. „BARBARA” z sieci tajnych współpracowników i złożenie posiadanych materiałów do archiwum Wydziału „C” celem przechowywania wg kat. B-20.

Wyk. 1 egz.                                                       Inspektor Wydziału III

– sprawa 2/…/

                                                                                por. P. Przeorski

[dopisek- Wniosek uzasadniony

w świetle dokumentacji w

teczkach pers. i pracy t.w.

[parafa] 7.III.80 r.]

Walka ze smokiem RFN ’87

Odnalazły się dokumenty, że nie tylko warszawiacy walczą ze smogiem i nie tylko za prezydentury platformy. Poznaniacy walczyli z nim już w 1987 r. i zrobili to tak sprytnie, że miejsce potyczki przenieśli do RFN.

– k. 13 Notatka z 10.09.1987 r.

Informuję, że w dniach 23-07 do 06-08.1987 r. zespół Teatru Nowego przebywał na występach w RFN i Austrii ze spektaklem „Modlitwa chorego przed nocą” – reż. J. Wiśniewskiego. Kontrakt obejmował występy w Hamburgu, Monachium, Frankfurcie i Salzburgu.

W poszczególnych miastach zespół grał średnio 3 spektakle. Wyjazd ten był typowo komercjalny tj. za pośrednictwem „PAGART-u” bez dofinansowania ze strony polskich instytucji państwowych.

Z danych uzyskanych od osobowych źródeł informacji wynika, że w pierwszych dniach pobytu zespołu w RFN miały miejsce następujące nadzwyczajne wydarzenia:

Pierwszego dnia zaginęła podczas zwiedzania miasta aktorka: /…/ poszukiwania prowadzone przez członków zespołu nie dały rezultatu. W związku z powyższym sprawę zgłoszono tamtejszej policji. Aktorka została znaleziona w nadrzecznych zaroślach. Z uwagi na stan zdrowia umieszczono ją w szpitalu. Badania lekarskie wykazało liczne rany cięte, wyczerpanie fizyczne i szok nerwowy.

W pierwszej wersji podano policji niemieckiej, iż był to napad rabunkowy. Następnie „poszkodowana” zeznała, że dokonała tego samodzielnie w celach samobójczych. Stwierdziła, iż był to wynik załamania nerwowego po odejściu męża.

Kolejne dwa incydenty to zatrzymanie przez policję niemiecką /RFN/ aktorów:/…/ pod zarzutem usiłowania dokonania kradzieży sklepowych.

W/wym. zostali zwolnieni po uiszczeniu kar w wysokości ok. 600 DM. Okoliczności zatrzymań są niejasne, wyjaśniane przez /…/ roztargnieniem i lekkomyślnością, jednak ich zachowanie na miejscu zdarzenia dało podstawę do zatrzymań i ukarania w/w grzywnami.

Powyższe incydenty skłoniły dyr. Cywińską do zwołania zebrania w celu ich wyjaśnienia i zdyscyplinowania zespołu.

Uzgodniono, że czyny te z uwagi na ich kompromitujący cały zespół charakter w miarę możliwości nie miały być na zewnątrz ujawnione. Osoby zatrzymane przy próbie kradzieży złożyły podczas zebrania samokrytykę i przeprosiły zespół za swoje zachowanie.

Po powrocie do kraju /…/ załatwiono ambulatoryjną opiekę psychiatryczną.

W związku z uzyskaniem powyższych informacji przeprowadzono rozmowę z dyr. Izabellą Cywińską.

W/wym. potwierdziła zaistnienie powyższych faktów i wyraziła dezaprobatę i potępienie tych zachowań. W uzupełnieniu podała, że:

1/ /…/ leczy się psychiatrycznie i dyrekcji brak koncepcji dalszego postępowania wobec jej osoby. Jest ona w trudnej sytuacji życiowej. Samotnie opiekuje się dwójką dzieci /…/.

2/ /…/ zamierza przenieść się do teatru „STUDIO” w Warszawie. Dyr. Cywińska chciałaby ją zatrudnić przez pewien okres na kontrakcie, gdyż jest ona obsadzona w jednej z głównych ról w aktualnie granym spektaklu.

3/ /…/ ma w teatrze opinię alkoholika i „rozrabiaki”. Dyr. Cywińska postanowiła nie obsadzać go w nowych rolach i od stycznia 1988 r. zwolnić go z Teatru Nowego. O powyższym Dyr. Cywińska poinformowała zespół na ogólnym zebraniu w dniu 1-09-br. po uprzednich rozmowach indywidualnych z zainteresowanymi.

Ponadto żadna z w/wym. osób nie będzie brana pod uwagę przy najbliższym wyjeździe Teatru Nowego do Hiszpanii i Belgii pod koniec września br. /…/