Zbigniew Kostecki- kariera wieloaspektowa

Nie słyszałem, aby do dzisiaj uporano się z problemami w MSZ, mam poważne wątpliwości, czy nastąpiła tam jakakolwiek zmiana. Kostecki ma już grubo ponad 60 lat, czy stanowisko kierownika wydziału w Szwajcarii jest dla niego odpowiednie? W teczce Kosteckiego splata się mnóstwo wątków. Jeśli chodzi o lustrację, Kostecki złożył Oświadczenie w 2008 r. jako członek służby zagranicznej. Dopiero po 2,5 roku wydano Postanowienie o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu. Kierownictwo IPN zasłania się kruczkiem prawnym i odmawia podania, jakie Oświadczenie złożył Kostecki. Sam Kostecki w ogóle nie podjął tematu, mimo że pisałem na mail służbowy. Można przypuszczać, że Kostecki przyznał się do współpracy. Jednak udostępniona spreparowana teczka nie nosi śladów czytania przez pracowników pionu lustracyjnego. Po drugie w teczce osobnym wątkiem jest kariera partyjna Kosteckiego, w zasadzie nie zazębia się ona z karierą współpracownika. Po trzecie Kostecki zrobił doktorat, co świadczy o dużo wyższych ambicjach niż kierownik wydziału w Bernie. Po czwarte jego losy są ciekawym przyczynkiem do dziejów Mokotowa. Przyjęło się uważać, że wszystkie tamtejsze wille rozdzielili sobie członkowie nomenklatury KC. W teczce Kosteckiego spotkała mnie niespodzianka- on się w taką willę wżenił! Sieroty po Radzie IPN w pionie naukowym, mogłyby zamiast studiów gender pouprawiać badania lokalne dot. resortowych wnuków.

Na koniec informuję Państwa, że teczka, z której pochodzą poniższe dokumenty, do końca leżała w Zbiorze zastrzeżonym IPN.

– k. 54 Meldunek z przeprowadzonego werbunku kandydata na współpracownika ps. Br-3

            W dniu 22 bm. zgodnie z poleceniem Centrali przeprowadziłem spotkanie z Br-3 [dopisek- Kosteckim], w czasie którego przeprowadziłem z w/w rozmowę werbunkową.

Rozmowa werbunkowa odbyła się w parku, a dalsza część spotkania w restauracji i podczas spaceru.

            Propozycję współpracy kandydat przyjął ze spokojem i po wysłuchaniu, czego się od niego oczekuje, wyraził zgodę. Stwierdził, że już wcześniej myślał o takiej pracy i obecnie przedstawioną propozycję uważa za wyróżnienie.

Podczas rozmowy powiedziałem mu, że zadania, jakie go oczekuję, są zgodne z jego możliwościami i zakresem pracy zawodowej, wiedzy oraz zainteresowań /sprawy rejonu działania/. Podkreśliłem, że jego wiedza i zebrane dotąd materiały o rejonie działania będą bardzo przydatne- m.in. dyslokacja magazynów na wypadek zagrożenia, system zaopatrzenia w wodę oraz sprawy polityczne i gospodarcze RFN i w tym kontekście kraju urzędowania.

            W/w wyraził tylko wątpliwość, czy współpraca nie będzie kolidowała z jego marzeniami o pracy w MSZ i poświęceniu się zagadnieniom rejonu działania i RFN oraz czy nie będzie przez to zajęty całymi dniami poza domem. Wyjaśniłem mu, że instytucja, którą reprezentuję, nie będzie przeszkadzała w jego planach, a są one nawet korzystne z punktu widzenia Centrali. Powiedziałem mu również, że obciążenie wynikające z realizacji zadań dla Centrali nie odbije się na jego życiu rodzinnym i zawodowym.

            Podczas rozmowy zapoznałem w/w z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i konspiracji oraz ustaliłem, że po jego urlopie w kraju urzędowania /01-10.08/ spotkamy się ponownie w celu przekazania mu dalszych informacji w tym zakresie.

            W dniu 23 bm. w/w podpisał w mojej obecności deklarację o współpracy u siebie w pokoju, w pracy oraz wypełnił ankietę personalną.

Zaproponował dla siebie ps. „ROBERT”.

W załączeniu: ankieta personalna na 8 ark.

                                                                                              GRZEGORZ

1 GRZEGORZ [dopisek- por. Brodniewicz] przeprowadził werbunek właściwie. Dał on Br-3 [dopisek- Kosteckiemu] do podpisania prowizoryczną deklarację, ażeby formalnie i jednoznacznie sprawę załatwić, gdyż Br-3 [dopisek- Kostecki] nie planuje w najbliższym czasie przyjazdu do kraju. Proponuję jednak, aby przy jego najbliższym pobycie w kraju dać mu do podpisu właściwą deklarację.

Deklarację podpisaną przez Br-3 prześlę następną pocztą.

2 W najbliższym czasie zostanie opracowany i przedstawiony do akceptacji Centrali plan przeszkolenia współpracownika.

                                                                                                           B A R C Z /…/

– k. 75 Deklaracja o współpracy

            Ja, niżej podpisany Zbigniew Kostecki oświadczam niniejszym, że zobowiązuję się dobrowolnie do współpracy z polskim wywiadem wojskowym.

            Jednocześnie oświadczam, że wszelkie osoby, sprawy i zdarzenia związane z moją współpracą z wywiadem wojskowym zachowam w najgłębszej tajemnicy i nie wyjawię ich nikomu, nawet w przypadku stosowania wobec mnie przemocy i siły fizycznej.

                                                                                  [parafa]

                                                                                  1987.07.23

– k. 79 Załącznik dot. szkolenia współpracownika ps. Robert, 24.09.1987

            Informujemy, że podczas ostatniego pobytu „Roberta” w kraju przeprowadzono z nim szkolenie w zakresie:

– typowania i rozpracowania kandydatów,

– zasad wyszukiwania źródeł informacji, ich organizowania oraz sposobów wykorzystania,

– problematyki dotyczącej OPT,

– informowania o sytuacji wewnątrzniemieckiej, współpracy RFN w ramach NATO, polityki społecznej, gospodarczej i militarnej RFN i Berlina Zachodniego.

            Tym samym zakończono realizację planu szkolenia „Roberta” [dopisek- Kostecki] opracowanego przez „Grzegorza” [dopisek- por. Brodniewicz].

            W następnej poczcie prosimy o przekazanie propozycji wykorzystania najbliższego pobytu „Roberta” [dopisek- Kostecki] w kraju tj. w połowie października br.

/…/

– k. 99 pismo do Kmdra mgra Stanisława Terleckiego, Tajne, Egz. nr 2

            Uprzejmie proszę Obywatela Komandora o spowodowanie wydania pozytywnej decyzji dot. mianowania naszego współpracownika ob. Zbigniewa KOSTECKIEGO na stanowisko attaché handlowego ds. ekonomicznych z chwilą wpłynięcia takiego wniosku do Ministerstwa Handlu Zagranicznego.

Ww. zajmuje obecnie stanowisko Kierownika Zespołu Usług Budowlano-Montażowych w BRH Ambasady PRL w NRD.

            Jednocześnie informuję, iż ww. należy do wyróżniających się współpracowników Zarządu II, a objęcie nowego stanowiska w sposób zasadniczy zwiększy jego możliwości realizacji zadań na rzecz Centrali.

                                                                       Płk mgr Zbigniew WOROŻBIT

                                                                       Dnia 1988 03.28

– k. 103 Załącznik dot. współpracownika ps. Robert z 30.08.1988 r., Tajne

            Informujemy, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy sprawozdania Roberta [dopisek- Kostecki] z podróży do Paryża, dotyczącego rozpoznania sytuacji na przejściach granicznych w zakresie odprawy celno-paszportowej, kontroli pasażerów i pojazdów, mimo postawienia takiego zadania. Świadczy to dobitnie o niefrasobliwym stosunku współpracownika do stawianych mu zadań.

W związku z powyższym zwróćcie mu ostrą uwagę na niewłaściwość takiego postępowania oraz przypomnijcie, iż to dzięki staraniom Centrali otrzymał nominację na stanowisko attaché handlowego.

            Oczekujemy, iż w zwrotnej poczcie otrzymamy stosowną notatkę w ww. sprawie. /…/

– k. 130 Załącznik dot. współpracownika ps. Robert, 02.1990 r., Tajne

            Zgodnie z przyjętą praktyką w macierzystej instytucji ROBERTA winien on na ok. 3 miesiące przed zakończeniem rotacji otrzymać propozycję stanowiska i wykorzystania go po powrocie do kraju.

Centrala może ewentualnie zaangażować się w uplasowanie współpracownika dopiero wtedy, gdy nie otrzyma on takiej propozycji lub będzie ona niezgodna z potrzebami Centrali i przygotowaniem merytorycznym w/w. Pomoc w powyższej sprawie uzależniona będzie od wyników pracy ROBERTA i możliwości Centrali wobec zmian zachodzących w systemie gospodarczym i politycznym kraju. /…/

– k. 131 Zadania na rok 1990 dla Roberta

1 W obserwacji przemian społeczno-politycznych w NRD proszę szczególną uwagę zwrócić na: programy partii koalicji rządzącej, a w szczególności stanowiska w sprawie wojskowo-politycznych aspektów zjednoczenia; stosunków z RP; granicy na Odrze i Nysie; stosunków UW-NATO; kwestii bezpieczeństwa ogólnoeuropejskiego; różnice stanowisk oraz sprzeczności pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami.

2 Wykorzystując służbowe i osobiste kontakty w środowiskach partyjnych, rządowych i CD uzyskiwać:

– oceny wydarzeń w Polsce oraz oceny i komentarze polskich inicjatyw i przedsięwzięć w polityce zagranicznej i wewnętrznej;

– informacje wyprzedzające o zamierzeniach władz w kwestiach politycznych i wojskowo-politycznych, polityki kadrowej, stosunków z Polską, przedsięwzięć zjednoczeniowych;

– oceny i komentarze dot. przebiegu wizyt przedstawicieli władz RP ze szczególnym uwzględnieniem aspektów politycznych, gospodarczych i wojskowych oraz ich wpływu na stan stosunków dwustronnych;

– informacje o zamierzeniach i podejmowanych przedsięwzięciach czynników politycznych i rządowych RFN w sprawie zjednoczenia.

3 Poszerzać i rozwijać kontakty osobiste w kręgach politycznych, zwracając szczególną uwagę na te osoby, które mają lub mogą mieć dostęp do informacji poufnych.

4 Typować spośród tego grona interesujące osoby, których pozycja może zapewnić im miejsce w życiu politycznym kraju, również po zjednoczeniu Niemiec.

5 Wybrać i opisać elementy systemu łączności.

Zadania przyjąłem do realizacji [parafa] /…/

– k. 159 Ocena pracy wsp. Roberta w rezydenturze OST

            W okresie swojej działalności w składzie rezydentury Ost Robert był współpracownikiem zdyscyplinowanym i dość aktywnym w pracy informacyjnej. Zlecane mu zadania starał się wykonywać sumiennie i terminowo. Dostarczał materiały i informacje, do których miał dostęp z racji zajmowanego stanowiska. Wykonywał także- na polecenie- notatki i analityczne opracowania z zakresu swojej pracy zawodowej. Chętnie wykonywał zlecone mu tłumaczenia różnych materiałów informacyjnych.

            Miał natomiast trudności w realizacji zadań operacyjnych, w szczególności w wyszukiwaniu i organizowaniu nowych źródeł zdobywania informacji oraz nawiązywaniu interesujących kontaktów osobowych. Podkreślić jednak należy, że jego możliwości w tej dziedzinie były dość ograniczone. Zajmowane przez niego stanowisko nie stwarzało bowiem korzystnych warunków do nawiązywania i utrzymywania zbyt licznych kontaktów osobowych poza miejscem zatrudnienia.

            Robert jest dobrym fachowcem w swoim zawodzie. Bardzo dobrze przygotowany pod względem merytorycznym. Jest pozytywnie oceniany przez przełożonych po linii oficjalnej.

            Jego zdyscyplinowanie i wykazywana chęć do współpracy pozwalają na wniosek, iż może on być nadal wykorzystywany jako współpracownik.

            Robert zasługuje również na pomoc z naszej strony przy wyszukaniu właściwego zatrudnienia, odpowiadającego jego kwalifikacjom zawodowym.

                                                                                              Barcz /…/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s