Stefan Sawicki resortowy wykładowca UW

Bankowcom daję kilka dni wytchnienia. Skieruję Państwa uwagę na prawników- akademików w związku uchwałą Rady Wydziału Prawa iA UW w sprawie sytuacji w kraju. Do pracowników Wydziału należy Rzepliński, jego żona się tu obroniła, a ich kolegą z UW jest Stefan Sawicki. Skrót iA pochodzi od „i Administracji”- kierunku, który w czasach PRL masowo kończyli funkcjonariusze SB, aby mieć „lepsze”, cywilne papiery.

– k. 175 Opinia służbowa plut. Stefan Sawicki /…/, referent referatu operac. dochodzeń. KPMO Płońsk

            Plut. Sawicki w organach Milicji Obywatelskiej pracuje od 1.X.1961. Po przeszkoleniu zawodowym rozpoczął naukę systemem zaocznym w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa. W roku bieżącym ukończył II-gi rok studiów. Będąc zajęty nauką nie bierze udziału w życiu społecznym jednostki, nie przejawia również należytej aktywności w pracy partyjnej. Na uwagę zasługuje to, że po wstąpieniu do MO był aktywnym, co wyrażało się w jego wystąpieniach na zebraniach POP, prasówkach i w rozmowach. W przeciwieństwie do tego, ostatnio wypowiedzi jego były kompromitujące go jako członka partii, za co został ukarany partyjnie „naganą z ostrzeżeniem”.

            W pracy zawodowej wywiązuje się dostatecznie. Dość dobre rezultaty osiąga na odcinku pracy dochodzeniowej, w czym pomaga mu dobra znajomość przepisów regulujących tok jego pracy. W pracy operacyjnej natomiast nie legitymuje się należytymi wynikami. Np. w roku 1963 na ogólną ilość 27 przeprowadzonych spraw dochodzeniowych tylko w jednym wypadku wszczął dochodzenie na podstawie własnych materiałów.

Do pracy z siecią TW nie zdradza chęci. Od dwóch miesięcy pracuje z jednym współpracownikiem. W prowadzonych sprawach ewidencji operacyjnej dotychczas nie osiąga wyników. Minimalne wyniki w pracy operacyjnej są rezultatem niedostatecznego zainteresowania i zaangażowania się.

            Zachowanie się jego tak w pracy, jak i poza pracą nie nasuwa większych zastrzeżeń. Czas wolny przeznacza na naukę. Nałogów nie posiada. Dba o swój wygląd zewnętrzny i kulturę pracy.

W stosunku do kolegów jest opryskliwy i z tego powodu nie jest lubiany. Jest także zarozumiały, co wyraża się w lekceważącym stosunku do współpracowników. Karany dyscyplinarnie nie był i nagród nie otrzymywał.

            Do pracy na zajmowanym stanowisku nadaje się, lecz powinien bardziej angażować się do pracy operacyjnej i zmienić swój stosunek do kolegów w miejscu pracy.

… zapoznałem się:                                     Komendant Milicji Obywatelskiej

Sawicki                                                                                  pow. płońskiego

8 09 1964 r.                                                                           /-/ kpt. S. J e c h n a

– k. 180 Rozkaz Karny Komendanta Milicji Obywatelskiej pow. płońskiego z 31.07.1965 r.

            Plut. Sawicki Stefan ref. Operacyjno-dochodzeniowy KPMO Płońsk od dłuższego czasu zaniedbuje się w pracy tak na odcinku prowadzonych dochodzeń, jak również bagatelizuje wydane zarządzenia przez KPMO po linii zwalczania przestępstw gospodarczych oraz w pracy operacyjnej.

            W dniu 7.IV.65 r. otrzymał dochodzenie w sprawie wyczynów chuligańskich L.dz.D-179/65 przez osoby na stacji PKP i uszkodzenie semafora- przystanek Wkra. Do dnia 3.V.65 r. wykonał część czynności, gdzie sprawa do dnia 12.VII.65 r. leżała bez biegu. Mimo wytycznych Z-cy Komendanta Pow. MO i oficera doch. KWMO z dnia 8.V.65 r. nic nie wykonał.

            Pismo KWMO dot. rozpracowania osób i przedłożenia planu do KWMO z dnia 3.V.65 r. L.dz. D-343/65 nie wykonał. Ponadto szereg wytycznych w sprawach operacyjnych wydanych przez Z-cę Komendanta MO od dnia 5.II-21.IV.65 r. nie zostało zrealizowane.

            Plut. Sawicki nie planował pracy tygodniowej mimo dwukrotnych poleceń z dnia 8 i 10.VII.65 r., a nawet od dnia 5-13.VII.65 r. nie prowadził notatnika służbowego.

            Za lekceważenie obowiązków służbowych i nie wykonywanie poleceń przełożonych

k a r z ę :

plut. Sawickiego Stefana –      n a g a n ą       -.

Wyk. 2 egz.                                                     Komendant Milicji Obywatelskiej

Egz. 1 KPMO                                                            pow. płońskiego

Egz. 2 KWMO Wydz. Kadr

                                                                                   /-/ kpt. S. J e c h n a

[dopisek- Zatarto karę dyscyplinarną

Rozk. K-dta Pow.

z dn. 23 XII 65]

– k. 196 Rozkaz specjalny nr 13/69, Warszawa 1..03.1969 r.

            Na początku 1967 r. Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWMO w Warszawie objął nadzorem szczególnym, a następnie przyjął z KPMO Gostynin do własnego prowadzenia śledztwo przeciwko pracownikom Zakładów Mięsnych w Płocku podejrzanym o zabór w zorganizowanych grupach przestępczych znacznych ilości mięsa i przetworów mięsnych na szkodę tych zakładów.

            Energiczne działania utworzonej specjalnie grupy operacyjno-śledczej KWMO doprowadziły do zlikwidowania gangu przestępczego, dokonującego na szeroką skalę zagarnięcia mienia społecznego w przemyśle mięsnym w latach 196.-196..

            Dzięki wytężonej i umiejętnie prowadzonej pracy śledczej i operacyjnej objęto śledztwem 138 osoby podejrzane, którym udowodniono zabór mienia społecznego wartości około 1. milionów złotych.

            W toku prowadzenia śledztwa uzyskano ponadto materiały procesowe na inne przestępstwa popełniane na szkodę mienia społecznego- między innymi wydzielono i przekazano do Komendy Stołecznej MO materiały obejmujące 61 osób podejrzanych, działających w zakładach i przedsiębiorstwach mięsnych na terenie Warszawy.

            Za prawidłową organizację i prowadzenie czynności operacyjno-śledczych w celu likwidacji groźnych grup przestępstw gospodarczych

n a g r a d z a m

  1. sierż. Stefana SAWICKIEGO- insp. Wydziału Doch. Śled. 1500 zł

                                                           KOMENDANT WOJEWÓDZKI MO

                                                                       w WARSZAWIE

                                                                       /           płk. L. …         /

– k. 206 Opinia służbowa za okres 22.07.1967- 19.11.1970 r. ppor. Stefan Sawicki

            W okresie objętym opinią ppor. Stefan Sawicki uczestniczył w grupie śledczej prowadzącej śledztwa w sprawie nadużyć w Zakładach Mięsnych w Płocku oraz przeprowadził osobiście postępowanie przygotowawcze przeciwko Marianowi Wróblowi- pracownikowi Wydziału Finansowego PWRN w Warszawie podejrzanemu o łapownictwo.

            Udział ppor. Sawickiego w czynnościach w sprawie nadużyć w Zakładach Mięsnych w Płocku był znaczny i zapewnił w tej części zadań, jakie mu określono prawidłowy tok śledztwa. Ukończył także z pozytywnym wynikiem śledztwo przeciwko Marianowi Wróblowi.

            Poza osobistym prowadzeniem spraw lub uczestnictwem w ich prowadzeniu, w okresie objętym opinia ppor. Stefan Sawicki sprawował nadzór szczególny nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w jednostkach powiatowych MO. W tym czasie objął nadzorem szczególnym 21 postępowań przygotowawczych, spośród których 18 zostało zakończonych wynikiem pozytywnym, zaś 3 toczą się nadal. Praca ppor. Stefana Sawickiego w sprawach nadzorowanych sprowadzała się głównie do udzielania bezpośredniej pomocy w przesłuchiwaniu osób aresztowanych osadzonych w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce oraz w udzielaniu wytycznych we właściwym ukierunkowaniu nadzorowanych spraw. W tym zakresie, szczególnie w ostatnim czasie zauważa się u ppor. Stefana Sawickiego osłabienie aktywności w pracy. Polega ono głównie na obniżeniu stopnia troskliwości o rozwój i rezultaty nadzorowanych spraw.

Zamiast głębokiego zaangażowania cechuje go formalny stosunek do obowiązków i wynikających stąd zadań i czynności. Zmiana ta związana jest w znacznym stopniu z aktywnym zaangażowaniem w studiach doktoranckich, jakie ppor. Stefan Sawicki kontynuuje od 1967 r. na Uniwersytecie Warszawskim oraz zamiarami przejścia do innej pracy.

            Od strony dyscypliny służbowej nie notowano objawów jej łamania.

            Jako członek PZPR brał czynny udział w zebraniach partyjnych i w szkoleniu politycznym. Posiada dobrą znajomość współczesnych problemów społeczno-politycznych, w szczególności w zakresie stosunków międzynarodowych, co wynika choćby w pewnym stopniu z jego zainteresowań naukowych. Jest pracownikiem inteligentnym, zaś w stosunkach koleżeńskich, nie lubi uzewnętrzniać swoich zamiarów życiowych, przynajmniej w najbliższym sobie kolektywie pracy, z którym w zasadzie nie utrzymuje stosunków towarzyskich.

            Pod względem moralnym cieszy się opinią nienaganną. Na zajmowanym stanowisku odpowiada.

                                                                       Naczelnik Wydziału

                                                           Dochodzeniowo-Śledczego KWMO

                                                                       / ppłk B. Paziński /

/…/

– k. 261 Wniosek do Szefa Służby Kadr i Doskonalenia Zawodowego Dyr. Gen. MSW, Warszawa 16.06.1985 r.

            Wnoszę o wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych o mianowanie na podstawie art. 51 pkt 2 Ustawy z dnia 1965.03.31 o wyższym szkolnictwie wojskowym /Dz. U. nr 33 z 1973 r. poz. 190/ docentem Akademii Spraw Wewnętrznych mjra dra hab. Stefana SAWICKIEGO- adiunkta Zakładu Prawa Cywilnego i Dyscyplin Pokrewnych Instytutu Prawa Akademii Spraw Wewnętrznych.

U z a s a d n i e n i e

            Mjr dr hab. Stefan SAWICKI ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1967 roku uzyskując tytuł magistra prawa. Stopień naukowy doktora nauk prawnych nadała mu w 1974 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy na temat „Konsularny immunitet juryzdykcyjny. Studium prawno-międzynarodowe”. Natomiast na podstawie rozprawy habilitacyjnej na temat „Działania rozpoznawcze attaches wojskowych głównych państw NATO akredytowanych w Polsce” w lutym 1985 roku Rada Naukowa Akademii Sztabu Generalnego WP nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk wojskowych. W dniu 1985.06.03 Rada Szkolnictwa Wyższego przy Ministrze Obrony Narodowej zatwierdziła mu stopień doktora habilitowanego.

            Mjr dr hab. Stefan SAWICKI w latach 1957- 1961 pracował jako księgowy w Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Nowym Mieście.

            Służbę w resorcie spraw wewnętrznych podjął w dniu 1961.10.01, a w Akademii Spraw Wewnętrznych pracuje od 1974.06.01. Aktualnie pełni obowiązki adiunkta Zakładu Prawa Cywilnego i Dyscyplin Pokrewnych Instytutu III.

            Przez cały okres pracy w Akademii Spraw Wewnętrznych dał się poznać jako bardzo dobry dydaktyk. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez niego prezentują wysoki poziom merytoryczny i metodyczny. Przedmiotem jego wykładów i ćwiczeń na wszystkich rodzajach kształcenia jest prawo międzynarodowe publiczne. Ponadto prowadzi seminarium magisterskie na studiach stacjonarnych i zaocznych.

            Z obowiązków dydaktyczno-wychowawczych wywiązuje się wzorowo. Wykłady prowadzone przez niego odpowiadają aktualnym wymaganiom teorii i praktyki organów ścigania. Jest wymagającym nauczycielem akademickim.

            Łączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwala mu na osiąganie wysokich rezultatów w pracy naukowo-badawczej. Jego dorobek pisarski obejmuje ponad 40 publikacji, w tym 3 monografie, 3 skrypty dla studentów, 29 artykułów i 5 ekspertyz prawnych. Zajmuje się on problematyką: prawa międzynarodowego, prawa dyplomatycznego, prawa konsularnego, międzynarodowego ruchu osobowego, terroryzmu lotniczego i rozpoznania wojskowego przy pomocy attaches wojskowych.

            W okresie pracy w Akademii Spraw Wewnętrznych bierze czynny udział w wielu sympozjach i konferencjach naukowych. Poza pracą dydaktyczno-wychowawczą i naukowo-badawczą aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-politycznym Akademii Spraw Wewnętrznych; jest między innymi lektorem Komitetu Centralnego, nieetatowym lektorem Centralnego Zespołu Lektorskiego MSW oraz członkiem sekcji polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego. Był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany- między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką „W Służbie Narodu” i Brązową Odznaką „Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego”.

            Dotychczasowy dorobek w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, naukowej i organizacyjnej wykazuje, iż wniosek o mianowanie mjra dra hab. Stefana SAWICKIEGO na stanowisko docenta jest uzasadniony.

            W dniu 1985.06.05 Uchwałą Rady Wydziału Polityczno-Prawnego Akademii Spraw Wewnętrznych został pozytywnie zaopiniowany wniosek o mianowanie dr. hab. Stefana SAWICKIEGO docentem w Instytucie Prawa Akademii Spraw Wewnętrznych.

                                                                        [K O M E N D A N T

                                                                  AKADEMII SPRAW WEWNĘTRZNYCH

                                                      gen. bryg. prof. dr hab. Tadeusz Walichnowski]

 Cdn

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s